Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp3lazy@wp.pl

+48 32 67 296 42

SP3

Łazy

Szkoła Podstawowa nr 3

Aktualności

Logo serwisu.

Plan lekcji

Logo serwisu.

Z życia szkoły

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Szkoła

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

 

Województwo:

śląskie

Powiat:

zawierciański

Miejscowość:

Łazy

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Adres:

ul. 19-go Stycznia, 42-450 Łazy

Telefon:

Tel/fax: 032 67 29 642

e-mail:

sp3lazy@wp.pl

Strona www:

http://sp3lazy.edupage.org

 

 

KOŁO JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Cele podejmowanych działań

- odkrywanie, wspieranie oraz rozwijanie talentów językowych

- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia,

 - doskonalenie umiejętności językowych takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie, zastosowanie gramatyki w ćwiczeniach praktycznych,

 - nauczanie wymowy oraz płynnego mówienia,

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie

poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości językowe

- wzmacnianie motywacji do nauki języka obcego

- rozwijanie tolerancji, otwartości oraz ciekawości wobec innych kultur

 - pogłębianie wiedzy o krajach anielskiego obszaru językowego

- wdrażanie do samooceny

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

- udział uczniów w projektach, konkursach, warsztatach

- przygotowywanie przedstawień w języku angielskim, scenki dramowe,

inscenizacje, pantomima, gry i zabawy językowe

- organizowanie Dnia Języków Obcych, przybliżenie tradycji i zwyczajów świąt

w krajach angielskiego obszaru językowego

- przygotowywanie uczniów do konkursów o szczeblu gminnym i wyższym ( (międzypowiatowym,  ogólnopolskim)

- prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych językowo

- napisanie programu autorskiego

- prowadzenie zajęć unijnych

- współpraca ze Szkołą Językową Progress w Zawierciu

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

 - wykorzystanie neurolingwistyki w nauczaniu, TPR z uczniami młodszymi

 - autonomia w nauczaniu,

- Europejskie Portfolio Językowe,

- wykorzystanie w praktyce elementów teorii inteligencji wielorakich

(H. Gardner’s Multiple Intelligences Theory),

redagowanie ćwiczeń / zagadek / rebusów /diagramów literowych, krzyżówek

do gazetki szkolnej „Trójka na Szóstkę”,

- nauka wierszy, chantów, piosenek angielskojęzycznych

- projekcja filmów DVD,nagrania CD

- zajęcia praktyczne z native-speakers

- prowadzenie korespondencji e-mailowej z  młodzieżą z innych krajów

- wymiana językowa uczniów z różnych krajów

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

- praca metodą projektu,

- praca metodą dramy

- stosowanie metod aktywizujących,

- praca z wykorzystaniem płyt CD-ROM, Multi-ROM, programów multimedialnych,

 - wykorzystanie projektora komputerowego

- systematyczne korzystanie z komputera, rozwiązywanie ćwiczeń i zadań językowych online (na Internecie),

- prowadzenie konwersacji w języku angielskim,

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

VIII Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2014:

Laureaci I etapu konkursu:

Julia Armatyńska - kategoria klas VI

Maja Konieczko - kategoria klas V

Julia Szymańska - kategoria klas IV

Natalia Szubert - kategoria klas IV

Dawid Gawlik - kategoria klas IV

 

English Language Competition 2014 - Konkurs Języka Angielskiego we współpracy ze Szkołą Językową Progress w Zawierciu - udział  wszystkich uczniów w kategoriach klas młodszych II-III (Starters) i starszych IV-VI (Movers ) 

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

 

Szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów. Jego zalety to m.in.:

- identyfikowanie uczniów zdolnych,

- określenie sposobów pracy z uczniem zdolnym - wymiana doświadczeń między nauczycielami,

- wyznaczenie podstawowych obszarów współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami,

- określenie metod i form pracy (lekcyjnej i pozalekcyjnej) z uczniami,

- gromadzenie dokumentacji szkolnej nt. uczniów zdolnych.

 

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Współpraca z rodzicami

Współpraca z wydawnictwami

Współpraca z ORE

Współpraca ze szkołą językową Progress

 

 

 

FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

Należy wypełnić poszczególne pola.

UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony.

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

 

Województwo:

śląskie

Powiat:

zawierciański

Miejscowość:

Łazy

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Adres:

ul. 19-go Stycznia, 42-450 Łazy

Telefon:

Tel/fax: 032 67 29 642

e-mail:

sp3lazy@wp.pl

Strona www:

http://sp3lazy.edupage.org

 

SZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE

Cele podejmowanych działań

Głównym celem szkolnego koła matematycznego „Matematyka bez tajemnic” jest rozbudzanie, kształtowanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów. Podczas zajęć uczniowie

- rozwijają pamięć oraz umiejętność logicznego myślenia i  poprawnego wnioskowania,

- uczą się stosować zdobytą wiedzę w praktyce,

- pogłębiają wiedzę i rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu ,

- kształcą nawyki  zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki, w tym Internetu oraz programów multimedialnych

- wykorzystują wiedzę i umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów z innych dziedzin oraz z życia  codziennego,                                         

- kształcą umiejętności logicznego argumentowania i matematyzowania rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematyki,                                             

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

- prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych matematycznie         

- organizowanie konkursów szkolnych i gminnych, np. „I Ty zostaniesz Pitagorasem”, „Rozumiem, co czytam”                                                                                          

- przeprowadzanie konkursów ogólnopolskich na terenie szkoły, np. Kangur Matematyczny, 

- organizowanie święta matematyki w szkole stwarzanie uczniom zdolnym możliwości uczestnictwa w konkursach,              

- wzbogacenie lekcji  i zajęć pozalekcyjnych o środki dydaktyczne,                       

- różnicowanie zadań, prac,                                                                                                

- nagradzanie i promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza szkołą,                                                                         

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

Osiągnięcia założonych celów wymaga zastosowania odpowiednich metod i form pracy. Przy ich realizacji wykorzystujemy przede wszystkim aktywizujące metody pracy. Są to: pokaz, projekt, gry dydaktyczne, drama, burza mózgów, meta plan, praca z tekstem (podręcznikiem), gry planszowe, domino, łamigłówki i gry logiczne.

Podczas pracy z uczniem zdolnym  korzystamy z programów multimedialnych i stron internetowych (geogebra, matlandia,). Rozwiązujemy zadania o treści atrakcyjnej dla ucznia. W pracy z uczniem stosujemy głównie formę indywidualną, grupową w grupach o podobnym poziomie uzdolnień lub w  grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą konkursów. Praca z uczniem zdolnym realizowana jest  przez: przydzielanie uczniom dodatkowych zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej, stwarzanie sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności, różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych, inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia.

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

 Uczniowie pracują samodzielnie nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania. Opracowują zagadnienia, przygotowują proste doświadczenia i prezentują wyniki na forum. Korzystają ze wskazanych przez nauczyciela źródeł i literatury, poszukują i selekcjonują materiały. Tworzą prezentacje multimedialne. Indywidualizacja nauki na lekcjach odbywa się również poprzez powierzanie roli lidera grupy, rozwiązywanie trudniejszych zadań w ramach omawianego zagadnienia. Nauczyciel motywuje uczniów do samodzielnego uczestnictwa w konkursach, projektach. Stwarza  uczniom zdolnym sytuacje wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych.  Uczniowie zdolni udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki.

Efekty pracy 
(m.in. osiągnięcia uczniów)

Międzynarodowy Konkurs  Matematyczny „Kangur” ¨- wyróżnienie w kategorii Maluch”

Gminny  Konkurs Matematyczny „Asy czwartych  i piątych klas”- II miejsce w kategorii klas IV  i wyróżnienie w kategorii klas V, Gminny etap Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruch Drogowym”- III miejsce, Gminny Konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”- I miejsce, Powiatowy  Konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”- II  miejsce, 

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkoła wspomaga  rozwój  ucznia zdolnego, umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania, kształci  kreatywność i rozwija  twórcze myślenie, rozwija zainteresowania i motywuje do pracy,  tworzy programy autorskie pisane z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie, zachęca do twórczej aktywności i promuje osiągnięcia i sukcesy uczniów, rozszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Współpraca z rodzicami

Współpraca z wydawnictwami

Współpraca z Miejskim Ośrodek Kultury w Łazach

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

Współpraca z ORE

 

 

 

FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

 

Województwo:

śląskie

Powiat:

zawierciański

Miejscowość:

Łazy

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Adres:

ul. 19-go Stycznia, 42-450 Łazy

Telefon:

Tel/fax: 032 67 29 642

e-mail:

sp3lazy@wp.pl

Strona www:

http://sp3lazy.edupage.org

 

Praca z grupą uczniów uzdolnionych  z przyrody w ramach Koła Przyrodniczego

Cele podejmowanych działań

Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności o zagadnienia wykraczające poza program nauczania przyrody w kl. IV-VI.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.

 

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

Prowadzenie Koła Przyrodniczego dla uczniów kl. IV-VI.

Udział w konkursach przyrodniczych.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz uczniów.

Prowadzenie szkolnych wystawek prac przyrodniczych uczniów.

Zajęcia przyrodnicze w terenie.

Organizowanie akcji ekologicznych.

 

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

Wykorzystywane są aktywizujące metody i formy pracy. Są to: metody poszukujące, eksponujące, metody praktycznego działania (zajęcia w terenie, obserwacje, doświadczenia), metody podające (filmy, prezentacje multimedialne).

Podstawową formą zajęć ucznia jest praca indywidualna, samodzielne przygotowywanie przez uczniów doświadczeń, obserwacji przyrodniczych, korzystanie z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej.

 

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

 1. ,,I Ty możesz zostać czarodziejem” - uczniowie przeprowadzają samodzielnie doświadczenia przyrodnicze, wysuwają wnioski   z doświadczeń.
 2. ,,Poznajemy różne środowiska przyrodnicze” - przeprowadzenie obserwacji przyrodniczych w lesie, na polu, łące, nad jeziorem, nad rzeką.
 3. Akcje na rzecz środowiska przyrodniczego – zaangażowanie uczniów w akcjach Sprzątania Świata, przeprowadzenie imprezy otwartej poświęconej ochronie przyrody i zdrowia człowieka, „Ekologiczno-edukacyjna integracja pokoleń” - akcja sadzenia drzew przy zalewie Mitręga w ramach Dnia Ziemi i Dni Lasu  i Zadrzewień przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku  w Łazach oraz przedstawiciela Lasów Państwowych, zorganizowanie wystawki plakatów ekologicznych związanych  z ochroną środowiska.
 4. Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych – rozwiązywanie testów przyrodniczych o podwyższonym stopniu trudności, wzbogacanie słownictwa przyrodniczego (praca  ze słownikami przyrodniczymi, czasopismami  i książkami przyrodniczymi), przeprowadzanie zabaw i gier dydaktycznych.

 

Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)

Gminny Konkurs Wędkarski organizowany przez Koło PZW w Łazach - uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce.

Zorganizowanie szkolnej wystawki prac przyrodniczych uczniów (plakaty o tematyce ekologicznej, plakaty o ulubionych zwierzętach, albumy przyrodnicze, zielniki).

 

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów. Jego zalety to m.in.:

- identyfikowanie uczniów zdolnych,

 określenie sposobów pracy z uczniem zdolnym – wymiana doświadczeń między nauczycielami,

- wyznaczenie podstawowych obszarów współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami,

- określenie metod i form pracy (lekcyjnej i pozalekcyjnej) z uczniami,

- gromadzenie dokumentacji szkolnej nt. uczniów zdolnych.

 

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Uniwersytet III Wieku w Łazach

Koło PZW w Łazach

 

 

 

FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

Właściwości tabeli

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

 

Województwo:

śląskie

Powiat:

zawierciański

Miejscowość:

Łazy

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Adres:

ul. 19-go Stycznia, 42-450 Łazy

Telefon:

Tel/fax: 032 67 29 642

e-mail:

sp3lazy@wp.pl

Strona www:

http://sp3lazy.edupage.org

 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH ROZWIJANIA
ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
SZKOŁY   PODSTAWOWEJ NR 3  W  ŁAZACH 
W  ROKU  SZKOLNYM 2013 / 2014


Scenariusz zajęć z uczniem zdolnym

Klasa I

 

Temat: Poznajemy zasady ruchu drogowego.


Cele zajęć :

- zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego- zagadnienia dotyczące:

a) zasad przejścia przez jezdnię, 

b) rozumienia znaczenia wyrazów: jezdnia, chodnik, pobocze prawe, pobocze lewe, zebra,

c)  poznania wybranych znaków drogowych,

d) wyposażenia ubrania i tornistra ucznia w światła odblaskowe,

- doskonalenie umiejętności określania kierunków,

- kształcenie spostrzegawczości, pamięci i uwagi- funkcji niezbędnych do właściwej analizy
   i oceny sytuacji drogowej,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą,

- utrwalenie włączania i wyłączania komputera oraz uruchamiania i zamykania gry.

 

Metody: pogadanki, pokazu, zajęć praktycznych.

Formy: praca zbiorowa jednolita, praca indywidualna jednolita, praca indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: komputery, program edukacyjny „Klik uczy zasad ruchu drogowego”                                  

Przebieg zajęć:

 

1. Nawiązanie do tematu zajęć - rozwiązanie krzyżówki (hasło - droga).

2. Wyjaśnienie  znaczenia wyrazów: jezdnia, chodnik, pobocze prawe, pobocze lewe, 
    zebra.

3. Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię.

4. Praca przy komputerach z programem „Klik uczy zasad ruchu drogowego”.

Uczniowie bawią się i rozwiązują zagadki na temat  różnorodnych sytuacji drogowych, m.in.:

- ćwiczenie – wstaw na obrazku nazwy: jezdnia, chodnik, pobocze prawe i lewe, zebra,  

- ćwiczenie – na drodze do szkoły wstaw odpowiednie znaki drogowe,

- ćwiczenie – którą stroną drogi powinien iść Irek?

- ćwiczenie- pokaż Irkowi drogę na drugą stronę jezdni.

- ćwiczenie- widoczność na drodze – pomaluj odpowiednim kolorem światełka odblaskowe na
                    ubraniu i tornistrze ucznia,

5. Podsumowanie zajęć, ocena pracy i aktywności uczniów.

 

                                                                                                                          

Scenariusz zajęć z uczniem zdolnym

w klasie II

 

Temat dnia: Dzień Babci i Dziadka.

Cele operacyjne - uczeń:
- słowami wyraża uczucia do dziadków,
- redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat,
- estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne,
- wyraziście recytuje wiersze dla babci i dziadka,
- wie, jakie zainteresowania mają członkowie rodziny,
- wzorowo śpiewa znane piosenki,
- potrafi zapisać życzenia.

Metody pracy:
- słowne,
- czynne,
- oglądowe,
- poszukujące.

Formy pracy:
indywidualna,
- zbiorowa.

Pomoce:
wiersze - „U babci jest słodko” W. Chotomska, „Mój dziadzio” A. Kamińska, „Kwiatki dla babci” B.Lewandowska, „Posłuchaj mnie dziadku”, piosenki- „Dziadkowie na medal”, „Najdroższy dziadku”, „Sto lat”, magnetofon i kaseta z nagraniem muzyki, kolorowe kwiaty z bibuły wraz z karteczkami z życzeniami, kolorowe ilustracje, książka pt. „Malowane wierszem” J.M. Śnieciński, instrument klawiszowy z nutami.

Przebieg zajęć:

 1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat dziadków.
 2. Zaproszenie do uroczystej akademii.
 3. Recytacja wierszy i śpiewanie piosenek przygotowanych przez uczniów.
 4. Złożenie życzeń babciom i dziadkom wraz z wręczeniem kwiatów z napisanymi przez dzieci życzeniami.
 5. Zakończenie akademii.

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

W KLASIE III

I Witamy naszych gości
Witamy tych, którzy cieszą się z naszego wspólnego spotkania.
Witamy wszystkich, którzy chętnie uczestniczą w konkursach.

II Piosenka „Dzień dobry, to uśmiech od dzieci”

NARRATOR 1.:
26 maja to najpiękniejszy dzień w roku- Dzień Matki. Zaczęto go obchodzić w Stanach Zjednoczonych w roku 1910. W Europie dzień poświecony matce pierwsza wprowadziła u siebie Austria. W jej ślady poszły wkrótce kraje skandynawskie, a potem inne. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w roku 1923 w Krakowie. Dzień ten ustalono po to , aby przynajmniej raz w roku ludzie uprzytomnili sobie, a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie.

NARRATOR 2.:
W tym dniu wszystkie mamy obdarzone są szczególnymi dowodami miłości. Przedszkolak przynosi swojej laurkę, uczeń własnoręcznie wykonany upominek, a dorośli żyjący nieraz z dala od matek, ślą im najcieplejsze myśli, kwiaty, telegramy. Dzieci deklamują swoje nieporadne, pierwsze wierszyki. Najpiękniejsze strofy do matki pisał w swych listach poetyckich Juliusz Słowacki. Dla niej wielu piosenkarzy śpiewa piosenki. (śpiewają wszyscy uczniowie).

NARRATOR 3.:
Nie napisano, nie wyśpiewano i nie wyszeptano wszystkiego, co z jednym imieniem matki się wiąże- ile ludzkich bólów, słabości, cierpień i rozpaczy. Ile razy człowiek ugina się pod ciężarem beznadziei, tyle razy wraca na jego wargi to najbardziej ludzkie wołanie: „Matko!”

NARRATOR 4.:
A ty, drogi tato, jesteś tym, który towarzyszy mamie i podejmuje razem z nią trud codziennego dnia. Wspierasz jej działania, pomagasz, doradzasz. Czasami tak ciężko pracujesz byśmy wszyscy mogli żyć spokojnie. Posłuchajcie teraz, kochani rodzice, wierszy i piosenek w wykonaniu swoich pociech.

Gdy ze szkoły powracamy zaczynamy męczyć mamy...

I DZEICKO:- Chodź na spacer!
II DZIECKO:- Przyszyj guzik...
III DZIECKO:- Głodny jestem!
IV DZIECKO:- Mnie się nudzi...
V DZIECKO :- Baw się ze mną!
VI DZIECKO :- Nie zjem zupy!
VII DZIECKO:- Nie zjem jabłka!
VIII DZIECKO Gdzie mój zeszyt?
IX DZIECKO :- A gdzie czapka?
Ale czasem, gdy wracamy, babcia jest, a nie ma mamy... Trudno, skoro nie ma mamy, babci męczyć zaczynamy.

I DZICKO:- Chodź na spacer!
II DZIECKO:- Przyszyj guzik...
III DZIECKO:- Głodny jestem!
IV DZIECKO:- Mnie się nudzi...
V DZIECKO :- Baw się ze mną!
VI DZIECKO :- Nie zjem zupy!
VII DZIECKO:- Nie zjem jabłka!
VIII DZIECKO Gdzie mój zeszyt?
IX DZIECKO :- A gdzie czapka?


A co będzie, kto z was powie, gdy zbuntują się przodkowie? Gdy powiedzą babcie, mamy: (dobitnie) Więcej męczyć się nie damy!!! Teraz my was pomęczymy...

Dziurę w brzuchu wywiercimy!!!

I MAMA- Zrób kanapkę!
II MAMA- Przyszyj guzik...
III MAMA – Powiedz wiersz, bo mi się nudzi...
I BABCIA- Podaj zupę!
II BABCIA- Daj mi ciasto!
III BABCIA- Przynieś chleb!
IV MAMA- A teraz masło!
V MAMA- Cicho posiedź...
IV BABCIA- Sprzątnij szybko po tym kocie!
VI MAMA- Mój kochany- tam jest torba, weź makaron i zrób obiad!

- Co to będzie???
- Nic a nic! Czasem tak powinno być.

PIOSENKA „ Dla mamy’’ ( kaseta „Muzyka w szkole ‘’ kl.1 i 2 )

Uczeń :
Maj-to życie, maj-to kwiatki
Bzy , konwalie , róże, bratki
Maj w uczucia tak bogaty
Maj to także Święto Matki.

Maj to miesiąc najpiękniejszy
Taki świeży i pachnący
Tobie mamo go oddaję
By ten dzień był najcudniejszy.

Uczeń :

Byś się dzisiaj uśmiechała
Byś nas zawsze przytulała
Byś nam winy przebaczała
I serdecznie całowała.

Abyś zawsze przy nas była
Najpiękniejsza i jedyna
Mądra,dobra i kochana
Taka bliska- nasza mama
Dużo mamie mówić miałem-
lecz gdy biegłem zapomniałem.
Więc mamusiu – nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
Niech Ci powie jego bicie,
że ja kocham Cię nad życie.

Uczeń :

Po co jest mama ?
Po to jest mama,
aby mnie wzięła na kolana.
Po co jest mama?
By pogłaskała po głowie
podarowała opowieść.
Po co jest mama?
By zawsze przy mnie była ,
pomogła ,pocieszyła .
Po co jest mama ?
By mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.

Uczeń :

Odkąd pamięć pamięta, zawsze ze mną jest ona:
łagodna, uśmiechnięta,
nad łóżeczkiem schylona.

I mówi z dziwną miną:
Znów minęła wiosna .
Tak mi rośniesz , mój synu,
jak śpiewająca sosna.
 

Uczeń :
Ona pierwsza pokazała
co jest dobre , co złe.
Ona pierwsza nauczyła
jak ubierać trzeba się.
Ona zawsze mi wierzył,
nawet kiedy było źle.
Ona jedna zawsze będzie,
mimo wszystko kochać mnie.


PIOSENKA „ Kochana mamo ,gdy będę duży...’’(kaseta „Muzyka w szkole’’kl.3)

Uczeń:

Kocham Cię ,Mamo ,
za twoje bajki
o kocie który
nie palił fajki...

Kocham Cię, Mamo, bo serce twoje
bije tak samo
jak serce moje.

Uczeń:

Najlepiej jest u Mamy!
-to każde dziecko wie ! Najlepiej jest u Mamy,
gdy smutno ci i źle !

Choć przygód wciąż szukamy
i poznać chcemy świat,
najlepiej jest u Mamy,
tu każdy wraca rad !

Jest wiele dróg nieznanych,
dalekich , pięknych tras –
najlepiej jest u Mamy ,
tu wraca każdy z nas.

Uczeń:

Gdybym mogła gwiazdki zliczyć,
Ziarnka piasku w bryłce ziemi,
Chciałabym Ci tyle życzyć,
Dni szczęśliwych z dziećmi Twymi.

Droga mamo! Niech pogoda
Życiu twemu stale świeci.
W niepogodę sił Ci doda
Czysta miłość Twoich dzieci.

Jak najdłużej bądź nam wzorem,
Przewodniczką w drodze świata ,
Byśmy mogli iść tym torem,
Od dzieciństwa w późne lata.

Uczeń:

Mama, to cisza
dni wyczekiwania,
ból i radość
z cierpienia.
To słowo kochane,
kroki najpierwsze,
noce nieprzespane,
i ręce najlżejsze.
To ucho najczulsze
każdy szmer usłyszy,
spojrzeniem utuli,
melodią uciszy.
Najmilsze uśmiechy ,
tkliwość i cierpliwość ,
to serce- to matka ,
to- miłość.

Uczeń:

Każdą miłość
zdobyć trzeba
praca, wyrzeczeniem
tylko miłość matki
płynie wciąż strumieniem,
miłość bez zapłaty,
bez zysku ,bez słowa
nieraz podeptana
gorzka
lecz odrasta nowa,
by znowu rozkwitnąć
najczerwieńszą barwą
bez kruszyny żalu
bez skargi.
                                                

PIOSENKA „ Polonez o mamie’’Uczniowie (3 lub 4):

Chcę wam zdradzić tajemnicę Tak Małgosiu, ty masz rację
Na pewno nie wiecie I Robert tak samo
Moja mama jest najlepsza Bo na świecie każde dziecko
ze wszystkich na świcie. Cieszy się swą mamą.

Ewa powiedz Robertowi Dla każdego dziecko w świecie
Że on głupstwa plecie Jego własna mama
Moja mama jest najlepsza Jest najlepsza najpiękniejsza
Ze wszystkich na świecie. Najbardziej kochana.

Uczeń:

Na drogę życia wzięłam trzy kwiatki .
Od przyjaciela , siostry i matki .
I pomyślałam : te kwiatki świeże
Teraz powiedzą kto mnie kocha szczerze .
Najpierw mi uwiądł kwiatek przyjaciela ,
A potem zwiędły i siostry ziela .
A kwiatek Matki ma listki świeże , Bo tylko matka kocha mnie szczerze .

Uczeń:

Kocham, Mamo, Ciebie szczerze ,
Twemu sercu tylko wierzę !
W ten dzień piękny i radosny ,
W radosny dzień tej wiosny ,
Składam Ci życzenia, Mamo ,
Jakich jeszcze nie spotkano ...

Uczeń:

Czy masz miesiąc czy też roczek ,
czy czterdziestkę już przekroczysz , zawsze mama , to jest mama ,rzecz to święta ,
ona wszystko rozumie i za tobą się ujmie ,
więc o mamie swojej zawsze pamiętaj !

DLA TATY

Uczeń : Drodzy tatusiowie . Przypuszczamy , że jesteście trochę zazdrośni , że nasz program poświęcony jest jak do tej pory wyłącznie dla mamy . Nie bądźcie tacy ! Przygotowaliśmy też coś o was i dla was !
Chłopiec : Co się tutaj dzieje , znów się spotykamy ? Przecież przed chwileczką było święto mamy ?
Dziewczynka : Było oczywiście , wszyscy się zgadzamy ! Ale kto powiedział , że to jest dla mamy ?
Chłopiec : Czy tylko mamusię kolega posiada ? O tatusiu także pamiętać wypada !
Chłopiec : (rozgląda się) To wszystko dla taty ? Aaa ..., teraz rozumiem ! Ale ja żadnego wierszyka nie umiem !
Chłopiec : Nie martw się Karolku, wiersz nie najważniejszy . Ważne byś dla taty od dziś był grzeczniejszy !
Dziewczynka : I o swoim tacie też pomyśl czasami ,a zamiast wierszyka zaśpiewaj wraz z nami :
PIOSENKA „ Nie boję się , gdy ciemno jest...’’(Arka Noego)

Chłopiec : Ach , gdyby nie tata ,powiedz co by było ? Sam zobacz jak smutno wszystkim
by się żyło .
Dziewczynka : Kto by gwoździe wbijał w ścianę ?
Chłopiec :(pokazuje zabandażowany palec ) Ja tam sam wbijałem ,ale już przestałem .
Dziewczynka : Kto by dziury wiercił w ścianie ?
Dziewczynka : Kto żelazko by naprawił ?
Dziewczynka : Kto by pokój wymalował ? I kto meble by przestawił ?
Chłopiec : Wam tylko śrubki oraz gwoździe w głowie ! Czyj tato gotuje no kto mi odpowie ?
Dziewczynka : Mój ! Wczoraj obiadek nam zrobił : Makaron – guma i kości z drobiu .
Wszystko sosikiem smacznym polane (troszeczkę tylko poprzypalane). Za bardzo to się tym nie najadłam , chociaż dwie porcje ja sama zjadłam .Tato wyciągnął wnioski praktyczne , że to obiadki są dietetyczne .
Chłopiec: Mój ciągle siedzi przy samochodzie . Z garażu prawie już nie wychodzi. Samochód czyści, sprząta, wygładza ,ale na zewnątrz nie wyprowadza. Mama obiady nosi, kolacje i ciągle krzyczy: „Skończ reperacje! Czy ta „Skoda’’, powiedz , czy ona jest już ważniejsza niż twoja żona? Z nią trzeba było iść do ołtarza ‘’. To mama ciągle tacie powtarza.
Dziewczynka: I co skutkuje, wraca do domu ?
Chłopiec: Owszem lecz hm...Nie mów nikomu! Już za 5 minut siedzi w piwnicy . motocykl składa tam w tajemnicy!
Dziewczynka: Mój ciągle siedzi przed telewizorem. Rano w południe, w nocy wieczorem ...
Chłopiec: To nie pracuje chyba ? O rany !
Dziewczynka: Owszem pracuje, ale na zmiany. Wszystko ogląda, wszystko jak leci. Czy dla dorosłych, czy też dla dzieci.
Dziewczynka: Twój telewizję ciągle ogląda , a mój w lusterku się wciąż przegląda! Ciągle krawaty sobie kupuje , bo ten źle leży , ten nie pasuje. W tym zbyt wzorzyście, w tym za jaskrawie , a ten niechcący umoczył w kawie. Mama już ręce swe załamuje , a tato dalej nowe kupuje.
Chłopiec: Co tam krawaty, co tam krawaty! Gorzej, gdy nie ma wciąż w domu taty! Bo gdy mojemu wolne się zdarzy, zaraz z wędeczką jest już na plaży. Czy słońce świeci, czy deszczyk kapie, siedzi tak dług , aż rybkę złapie. Potem niestety chcemy nie chcemy, w kółko
rybeczki tatusia jemy. Ości wychodzą nam już uszami ,ale cóż przykrość zrobić mu mamy?
Dziewczynka: Mój tatuńcio ukochany też jest w rybkach zakochany. Lecz nie chodzi on nad rzeczkę, bo sprytniejszy jest troszeczkę. On w akwarium je hoduje! Na moment nie odstępuje Przygląda im się od rana, a do mamy pieszczotliwie mówi :„Rybko ma kochana’’.
Chłopiec: Eee! Co ty Ola, chyba żartujesz ?Mój tato...pierze, sprząta, gotuje...
Chłopiec: Pierze, gotuje...tak wszystko naraz? A mój bez przerwy powtarza „zaraz’’...
Zaraz posprzątam, zaraz położę, zaraz wyniosę, zaraz ułożę , zaraz odkurzę z chęcią mieszkanie i zaraz zrobię córciom śniadanie...Od tego zaraz mama jest chora i zaraz musi iść do doktora. Tata nerwowo wtedy się krząta i migiem w koło wszystko posprząta.
Dziewczynka: To były tylko żarty niewinne! Nasze rodzinki są całkiem inne! Nasz tatuś prawie jest wymarzony. Dobry dla dzieci, dobry dla żony. A że wad troszkę na karku dźwiga, to rzecz normalna jest przecież chyba.

Uczeń:
Wie z kalendarza każde dziecko ,
że swoje święto ma mamusia,
a tatuś także jest kochany –
więc ogłaszamy dzień tatusia.
Uczniowie(2)
Gdybyś Ty tatusiu
nie był dobry taki,
co by też robiły
Twe biedne dzieciaki?
Gdybyś nie miał serca
tak bardzo czułego
płynęłaby łza z oka niejednego.
Gdybyś nie pracował
tak pilnie dzień cały,
oj biedę by Twoje dzieci
nieraz miały.

Jak bardzo nam z Tobą
bardzo dobrze tato!
Ale cóż mi w zamian
damy Tobie za to ?
Czyż jest dar piękniejszy
nad serce dziecięce?
Więc miłość serc naszych
dajemy w podzięce.
Pamięć w naszym sercu zawsze
zachowamy,
że tak kochanego
tatusieńka mamy.

Uczniowie:(2)
Cóż my dzisiaj Tobie,
cóż my dzisiaj damy ?
Nasz dobry,
nasz drogi
Tatusiu kochany!
Ni cennych prezentów,
ni złota nie mamy
dla ciebie tatusiu
nasz bardzo kochany.
Tyś o dobro nasze
stale zatroskany.
Ty wciąż o nas myślisz
Tatusiu kochany.

Jakże Ci się dzieci,
jak odwdzięczą za to?
Chyba modlitwami
ukochany Tato.
Jak słońce co świat
grzeje w cudne lato,
my Cię swą miłością
ogrzejemy Tato.
A teraz krzyknijmy ile starczy siły:
Niech żyje, niech żyje!
Nasz tatuś miły!

Uczeń:
Tyś Tatusiu ukochany
strzegł mnie bacznie od kołyski,
mam w pamięci Twe nauki
pocałunki i uściski .
Cóż Ci mogę dać Tatusiu ,
za opieki Twojej słońce?
Tylko wdzięczność niewygasłą,
tylko serce kochające.

Uczeń:
Dużo na świecie, dużo jest ludzi
Wśród nich mój tatuś, co się tak trudzi,
by w naszym domu nic nie brakowało,
kocha mnie bardzo i siostrę małą.
Swojemu tacie co tak pracuje
uprzejmie z serca bardzo dziękuję!

Uczeń:
Jak pasterz pasie owieczki swe,
tak tatuś o nas troszczy się.

PIOSENKA „ Hej, pasterzu hej !(Magda Anioł)

Uczeń:
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia pomyślności , sto lat życia i radości .
Być może masz inne życzenia,
a więc życzę Ci ich spełnienia.

Uczeń:
W uroczystą taką chwilę
składam życzeń moich wianek:
niech Ci się uśmiecha mile
każdy wieczór i poranek.
Niech ci oka łza nie rosi
niechaj troska Cię nie zgina,
ale szczęście Ci przynosi
każda chwila i godzina.
Nie znaj chorób ani lęku,
w zdrowiu dożyj długich latek,
i w starości późnym wieku
miej pociechę ze swych dziatek.
Uczeń:
Dzisiaj tatusiu drogi dzień Twojego święta,
Więc pragnę i ja tatusiu złożyć Ci życzenia.
Nie chcę życzyć, jak wszyscy, zdrowia, pomyślności, bo tego życzy każdy, i to mnie już złości.
Rada bym Ci złożyć , tak jak nikt nie życzy:
spełnienia wszystkich marzeń ,szczęścia i słodyczy.
I życzę Ci , jak w bajce dobra wróżka,
by spełniło się życzenie z głębi Twojego serduszka.

Uczeń:
Przyjm życzenia również moje:
Obyś żył najdłuższe lata,
niech radość dni Twoje splata,
niech Ci szczęście się uśmiecha,
a ze mnie będzie pociecha!

Uczeń:
Tatusiu ! życzę więc i ja z innymi:
Bądź szczęśliwy między swymi!
Niech Ci szczęście wieniec splata ,
żyj nam w zdrowiu długie lata,
radość niech Ci w życiu góra,
tego Ci życzy kochana córa!

Uczeń:
Gdybym ja mogła tak jak pragnę szczerze ,
Samo bym szczęście niosła Ci w ofierze,
Róże bym tatusiu, słała Ci pod nogi
i wszystkie ciernie sprzątnęła z Twej drogi.
Lecz nie mam władzy, by ściągnąć na Ciebie
blaski słoneczne, jaśniejące w niebie.
Ani z Twej drogi nie usunę cierni
i tylko kochać mogę Cię najwierniej ,
i być Ci, Tatusiu, pociechą, osłodą,
i służyć chętnie całą siła młodą.
Więc dziś życzenia w jednym zamknę słowie:
Niech Ci Bóg Tatusiu , da siły i zdrowie!

Uczeń:
Życzenia Tato składam Tobie
w ten świąteczny dzień:
Niech Cię w każdej życia dobie
omija smutku cień.
Niech powodzenie spada
na każdy Twój krok i czyn-
Takie życzenia składa
Twój kochający syn.


Wszyscy: Drodzy tatusiowie wszyscy przyrzekamy!
Uczeń: że będziemy grzeczni dla Ciebie , dla mamy. A dzisiaj
rodzice przyjmijcie życzenia!
Wszyscy: Stu lat w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia !

 

DZIEŃ TALENTÓW,

 

CZYLI ŚWIĘTO JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI  ORAZ HISTORII –

 

PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS IV-VI

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

 

Realizatorzy projektu: uczniowie klas IV-VI

 

Cele projektu:

 •   rozwijanie zainteresowań polonistycznych,  matematycznych

 i historycznych wśród uczniów

 •   promocja języka polskiego, matematyki i historii
 •   zagospodarowanie wolnego czasu
 •   uczenie planowania , organizacji i samodzielności pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki
 •   kształcenie umiejętności pracy w grupie, wdrażanie do sumienności w wykonywaniu zadań cząstkowych w zespole ( współpraca)
 •   wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji
 •  umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w  przygotowaniu „Święta języka polskiego, matematyki i historii”
 •   zmotywowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji
 •   integracja uczniów z różnych klas
 •  zaprezentowanie projektu całej społeczności szkolnej.

  Metoda: projekt.

Pomoce dydaktyczne:
- zasoby biblioteki szkolnej i publicznej,
- podręczniki do języka polskiego, matematyki i historii,
- czasopisma,
- Internet.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.

Czas realizacji: 3 miesiące (kwiecień-czerwiec).

 

II. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.

1. Projekt jako metoda (zapoznanie uczniów z celami i sposobami realizacji projektu).

2. Zgłoszenie się uczniów do udziału w projekcie, podział na grupy.

3. Określenie tematu projektu.

4. Przydzielenie zadań poszczególnym grupom.

5. Podanie źródeł informacji.

6. Ustalenie terminów konsultacji.

7. Realizacja projektu w grupach.

8. Prezentacja zgromadzonych materiałów.

9. Wybór formy prezentacji na szerokim forum (uroczystość szkolna dla całej społeczności szkolnej -zgodna z opracowanym scenariuszem).

10. Praca zbiorowa nad prezentacją projektu (powiązanie wszystkich elementów w spójną całość, opracowanie scenariusza, dobór ról, próby).

11. Zaproszenie gości.

12. Prezentacja projektu.

13. Ocena projektu.

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI

  I. PLAN UROCZYSTOŚCI.

II. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI.

 

Prezenter I: 

 ,,Literatura to okno na świat”, „Matematyka jest kluczem do nauki ” , a ,,Historia jest nauczycielką życia”. Serdecznie  witamy Panią Dyrektor Alfredę Wojtalę , Grono Pedagogiczne oraz wszystkich uczniów na szkolnej uroczystości Dzień Talentów poświęconej przedmiotom, które-jak się okazuje –można polubić.

 

Prezenter II: 

Dzisiaj w naszej szkole królują nam język polski, matematyka i historia . Udowodnimy wam za chwilę, że tych przedmiotów można się uczyć z przyjemnością. Naprawdę!

Prezenter I: 

Chcemy się dziś bawić, miło spędzić czas,

Polonistyczne, matematyczne i historyczne asy są tutaj wśród nas.

 Prezenter II:

A będą oni dziś oceniani przez komisję konkursową.

 Prezenter I:  

Szanowni państwo, bawcie się dziś z nami,

że lubimy polak,  matmę i histę , zobaczycie sami .

A bawić się będziecie oglądając różne konkurencje. Pragniemy podkreślić, ze zadania do wykonania wymyśliliśmy właśnie my - uczniowie.

 Prezenter II:   

 Zapraszamy do obejrzenia pierwszej konkurencji. Wasi koledzy zapewne doskonale poradzą sobie z popularnymi polskimi łamańcami językowymi. Przecież uczestniczą w Dniu Talentów. Jury będzie uwzględniało szybkość oraz poprawność wypowiedzianych powiedzeń. Zapraszam naszych wspaniałych uczniów.

Uczniowie czytają powiedzenia. Jury ocenia.

Prezenter II:   

Dziękujemy. Ależ wy jesteście utalentowani. Brawo. Laureatów  konkursu poznamy jeszcze na dzisiejszej uroczystości.

Prezenter I:  

Przypominamy, że jesteście na szkolnej uroczystości Dzień Talentów.  W związku z tym za chwilę swym talentem wykażą się uczniowie podczas budowania dwudziestościanu. Brzmi groźnie… Nie martwcie się . Dla takich zdolnych uczniów jak wy to drobiazg.  Zapraszam naszych budowniczych na stanowiska. Każda drużyna ma na zbudowanie 5 minut. Jurorów prosimy o baczne obserwowanie drużyn. Zwycięży ta grupa, która najszybciej z dostępnych materiałów zbuduje prawidłowy dwudziestościan Zapraszamy uczniów.

 

Prezenter II:

Dziękujemy. Byliście wspaniali. Zapraszamy teraz przedstawicieli klas IV-VI do udziału w konkursie ,,Wiem wszystko, czyli zagadki polonistyczno, matematyczno-historyczne”. Po usłyszeniu zagadki należy udzielić odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymuje 1 punkt. Prosimy Komisje Konkursową o notowanie wyników. Zwycięża grupa, której przedstawiciele zdobędą najwięcej punktów. Zapraszamy na stanowiska uczniów.

Zagadki i pytania polonistyczne:

Ilu Polaków otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury :

a-2

b-3

c-4

d-5

Czwarty przypadek to:

a-dopełniacz

b-wołacz

c-biernik

d-miejscownik.

Kto napisał powieść ,,W pustyni i w puszczy”;

a-Adam Mickiewicz

b-Małgorzata Musierowicz

c-Kornel Makuszyński

d-Henryk Sienkiewicz.

Przez co odmienia się przysłówek:

a-      przez przypadki

b-      przez liczby

c-      przez rodzaje

d-     nie odmienia się.

Adaś Cisowski to bohater powieści:

a-,,Ten obcy”

b-,,Szatan z siódmej klasy”

c-,,Opowieści z Narnii”

d-,,W 80 dni dookoła świata”.

Zdanie musi zawierać:

a-orzeczenie.

b-przydawkę

c- okolicznik

d-dopełnienie

Pradawna opowieść, której bohaterami są bogowie to:

a-bajka

b-mit

c-legenda

d-baśń.

Strofa to inaczej:

a-zwrotka

b-wers

c-rym

d-rytm.             

 

Nadanie cech ludzkich zwierzętom i przedmiotom to:

a-epitet

b-porównanie

c-uosobienie

d-dźwiękonaśladownictwo.

Zagadki i pytania historyczne:

Pierwszym królem Polski był:

a)      Mieszko I

b)      Bolesław Chrobry

c)      Władysław Łokietek

d)     Kazimierz Wielki.      

Żona Mieszka I miała na imię:

a)      Jadwiga

b)      Marysieńka

c)      Dobrawa

d)     Barbara.

Uniwersytet w Krakowie w 1364 roku założył:

a)      Kazimierz Wielki

b)      Bolesław Krzywousty

c)      Władysławo Jagiełło

d)     Bolesław Kędzierzawy.

Zbroja średniowiecznego rycerza ważyła:

a)      około 5 kg

b)      około 10 kg

c)      około 15 kg

d)     około 20 kg.  

Jako pierwszy świat dookoła opłynął:

a)      Krzysztof Kolumb

b)      Ferdynand Magellan

c)      Vasco da Gama

d)     Marco Polo.

Najstarsi przodkowie człowieka żyli:

a)      w Europie przed 4 – 5 milionami lat

b)      w Ameryce przed 2 – 3 milionami lat

c)      w Azji przed 2 – 3 milionami lat

d)     w Afryce przed 4 – 5 milionami lat.

 

W czasie wojny ze Szwecją w 1655 roku Jasną Górą w Częstochowie:

       a) broniło 250 osób przez 6 tygodni

       b) broniło 300 osób przez 7 tygodni

       c) broniło 100 osób przez 5 tygodni

       d) broniło 200 osób przez 8 tygodni.

Występujący w tytule hymnu polskiego Jan Henryk Dąbrowski utworzył:

a)      Legiony Polskie we Francji w 1796 r.

b)      Legiony Polskie we Włoszech 1797 r.

c)      Legiony Polskie w Anglii w 1796 r.

d)     Legiony Polskie w Szwecji w 1798 r.

Król Jan III Sobieski zasłynął ze zwycięstwa:

a)      pod Grunwaldem

b)      pod Warszawą

c)      pod Racławicami

d)     pod Chocimiem.

Zagadki i pytania matematyczne:

Cztery młode kangurki odbyły razem 10-kilometrową wędrówkę. Ile kilometrów przebył każdy z nich?
               A)  5 km

               B) 10 km

               C) 20 km

               D) 2,5 km

Marysia ma 3 braci i 2 siostry. Ilu braci i ile sióstr ma jej brat Michał?

A) 4 braci i 3 siostry
B) 3 braci i 2 siostry

C) 3 braci i 3 siostry
D) 2 braci i 3 siostry

Ile wynosi połowa połowy liczby 4?

A)  8

B) 2

C) 1

D) 16

Ile końców ma prosta?
A)  1

B)  2

C) nie ma

D) nieskończenie wiele

 

Ile sztuk jest w kopie?

 A) 10

B) 60

C) 15

D) 12

 Pod jakim kątem przecinają się proste równoległe?

A) prostym

B) rozwartym

C) nie przecinają się

D) ostrym

Prezenter I:

Brawa dla zwycięskiej drużyny. Pora na kolejną konkurencję. Któż z nas nie budowa zamku z kart? Za chwilę swym talentem wykażą się uczniowie podczas budowania wspaniałych, olbrzymich, cudownych , okazałych zamków z kart. Brzmi groźnie… Nie martwcie się . Dla takich zdolnych uczniów jak wy to drobiazg.  Zapraszam naszych budowniczych na stanowiska. Każda drużyna ma na zbudowanie 5 minut. Jurorów prosimy o baczne obserwowanie drużyn. Zwycięży ta grupa, która zbuduje najwyższy zamek. Zapraszamy uczniów na stanowiska.

Uczniowie budują zamki.

Prezenter II:

 Poradziliście sobie wspaniale. Znów udowodniliście, ze macie talent. Przecież jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów, więc nie ma się co dziwić, że tak świetnie radzicie sobie ze wszystkimi powierzonymi wam zadaniami. Nasi nauczyciele muszą być z nas dumni.

Prezenter I:

A teraz zapraszamy wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy VI. 

Uczniowie oglądają prezentację multimedialną.

Prezenter II :

Czas naszej uroczystości dobiega końca. Zapraszamy teraz Panią  Dyrektor  i prosimy o ogłoszenie wyników  konkursów i wręczenie dyplomów.

Prezenter I:

Dziękujemy za udział w dzisiejszej uroczystości. Mamy nadzieję, że z języka polskiego, matematyki i historii będziecie dostawać tylko piątki i szóstki. Tego wam życzymy w nowym roku szkolnym.

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Temat zajęć : Uzupełniamy kwestionariusz osobowy na Facebooku ( Personal details)

Prowadzący zajęcia : Urszula Mędrecka

Cele ogólne: umiejętność prowadzenia komunikacji związanej z podawaniem danych personalnych

Cele szczegółowe :

·                     powtórzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu ICT ( computer words)

·                     zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

·                     doskonalenie umiejętności prowadzenia komunikacji w języku angielskim

·                     doskonalenie umiejętności pisania

·                     zainteresowanie Internetem, jako miejscem zawierania i podtrzymywania    znajomości, ale również miejscem, gdzie na użytkowników czyhają różnego rodzaju niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Metody pracy : słowne, praktyczne, oglądowe

Formy pracy : pogadanka, praca w parach, konwersacja, pokaz

Środki dydaktyczne : przygotowane przez nauczyciela karteczki z logo Facebooka,

strona www.facebook.com

Przebieg zajęć:

Czynność : Przywitanie grupy, sprawdzenie obecności, przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej, prowadzenie dialogu w parach

Cel : przypomnienie pytań i odpowiedzi związanych z podawaniem danych osobowych

Interakcje : N - U, U-U

Procedura : Uczniowie na zmianę prowadzą dialog

Czas : 15 min.

Czynność : Wprowadzenie do tematu zajęć i wykonanie swojej podobizny ( my face)

Cel : Objaśnienie, co to jest Facebook i skąd pochodzi nazwa, poznanie nowych słówek

Interakcje : N – U

Procedura: Nauczyciel pyta uczniów co im się kojarzy ze słowem Facebook, jak powstał i skąd pochodzi jego nazwa, jakie słowa kojarzą się uczniom z profilami Internetowymi. Następnie rozdaje kartki z logo Facebooka i prosi o narysowanie swojej podobizny.

Czas: 10 min.

Czynność : Zdobywanie wiedzy od koleżanki

Cel : Prowadzenie konwersacji w celu zdobycia informacji o danych osobowych koleżanki

Interakcje: U-U

Procedura: Nauczyciel zbiera kartki z podobiznami od połowy uczniów i prosi pozostałych uczniów o wylosowanie osoby do prowadzenia z nią dialogu. Następnie uczniowie prowadzą dialog zapisując zdobyte informacje na kartce koleżanki

Czas : 15 min.

Czynność : prezentacja prac

Cel : zaprezentowanie swojego profilu

Interakcje : N-U

Procedura: Uczniowie prezentują swoje profile, podając informacje o sobie

Czas : 10 min.

Ewaluacja zajęć

Czynność : Podsumowanie informacji na temat Facebooka

Cel : informacja na temat udogodnień , ale również zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet,

w tym również Facebook

Interakcje : U-Uu

Procedura: Krótka pogadanka na temat roli Internetu, jego zalet oraz ostrożności podczas korzystania z jego zasobów

Czas : 10 min.

 

Konspekt  zajęć koła przyrodniczego

Klasa V

Temat lekcji: Poznajemy stany skupienia wody

Czas trwania zajęć 45min

Cele lekcji:

-trzy stany skupienia wody

-przykłady ciał w poszczególnych stanach skupienia

-warunki w których woda występuje w poszczególnych stanach skupienia

-uczeń zna związek zmiany stanu skupienia wody ze zmianami temperatury

-wyjaśnia pojęcia: stan skupienia, parowanie, skraplanie, wrzenie, topnienie,

krzepniecie(zamarzanie)

-wyjaśnia który ze stanów skupienia wody jest najważniejszy dla istnienia życia

-czyta tekst ze zrozumieniem

-wyciąga wnioski z przeprowadzonych eksperymentów

-selekcjonuje i grupuje zdobyte wiadomości

-za pomocą prostych doświadczeń potrafi wykazać zmianę stanu skupienia

-zna budowę termometru w jego działaniu

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i przy ogrzewaniu wody

Metody i formy pracy:

pogadanka, praca z podręcznikiem, praca indywidualna  ,burza mózgów ,gra dydaktyczna, „Krzesło prawdy”, pokaz doświadczeń

 

Pomoce dydaktyczne:

Karty pracy, woda z kranu, lód z lodówki, czajnik, szklanka, termometry, informacje o uczonych,

spodeczek szklany, podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Przebieg lekcji:

     Faza wstępna:

    1. Sprawy organizacyjno porządkowe

    2. Nawiązanie do tematu lekcji:

       - podanie zagadki o wodzie: Zwykle się rozlewa, leje, czasem jak kamień twardnieje, bez niej trawy usychają, zwierzęta i ludzie umierają

  3.  Podanie tematu lekcji

        Poznajemy stany skupienia wody

 4.   Faza realizacyjna:

   1. Nauczyciel pokazuje uczniom wodę w postaci ciekłej i stałej (lód).

       Uczniowie obserwują topnienie lodu i wyciągają wnioski.

   2. Nauczyciel gotuje wodę w czajniku, dzieci obserwują parę i wyciągają

       wnioski.

   3. Nauczyciel przykrywa szklankę z gorącą wodą spodkiem szklanym

       (obserwacja skraplania), wyciągniecie wniosków.

   4. Zapisanie wniosków z eksperymentu w zeszycie w postaci tabeli.

   5. Uczniowie przy pomocy nauczyciela wyjaśniają pojęcia: topnienie,

       krzepniecie (zamarzanie), skraplanie, parowanie, wrzenie.

   6. Nauczyciel na tablicy zapisuje pytanie „Gdzie na kuli ziemskiej

       występuje woda w trzech stanach skupienia ?”

       Ciekłym                         Stałym            Gazowym

                                (lód, płatki śniegu)

       (woda)                                           (para wodna)

7. Nauczyciel pokazuję różne termometry i omawia ich budowę oraz ich działanie a także

przedstawia życiorys i zasługi Andersa Celsjusza.

8. Uczniowie w oparciu o podręcznik wypełniają kartę pracy w zeszycie ćwiczeń.

 

    Faza podsumowująca:

I .Gra dydaktyczna „Krzesło prawdy”

Zasady gry.

Nauczyciel  przygotowuje pytania na które uczniowie mają udzielić

jednoznacznej odpowiedzi TAK lub NIE. Na środku klasy stoją

dwa krzesła na których starają się usiąść uczniowie odpowiadający: jeden-TAK,

drugi-NIE. Uczniowie za

poprawną odpowiedź czyli zajęcie odpowiedniego krzesła zdobywają plus.

 

Przykładowe pytania:

   1. Czy woda występuje w trzech stanach skupienia ?

   2. Czy, jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 1 stopnia Celsjusza,

    to śnieg i lód topnieją ?

   3. Czy deszcz to skroplona para wodna ?

   4. Czy śnieg to zamarznięta woda ?

   5. Czy woda ma określony kształt ?

   6. Czy topnienie to przejście ze stanu gazowego w ciekły ?

   7. Czy skraplanie to zmiana pary wodnej w wodę ?

8. Czy leżący na polach śnieg tworzy warstwę ochronną dla roślin i zwierząt

   przed mrozem ?

9. Czy para wodna jest widoczna ?

10.Czy brak pary wodnej w powietrzu spowodowałby wyschnięcie dróg

   oddechowych ?

                                                                                                              Opracowała: Joanna Lis

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Ukryj moduł.