Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp3lazy@wp.pl

+48 32 67 296 42

SP3

Łazy

Szkoła Podstawowa nr 3

Aktualności

Logo serwisu.

Plan lekcji

Logo serwisu.

Z życia szkoły

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Aktualności

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022    do publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łazy

1.                  Rekrutacja do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2.                  Rekrutacja kandydatów do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w terminach ustalonych Zarządzeniem nr 17 Burmistrza Łaz z dnia 29 stycznia 2021 r. i obejmuje placówki:

a) publiczne placówki wychowania przedszkolnego

·         Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego   w Chruszczobrodzie;

·         oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej;

b) publiczne szkoły podstawowe

·         Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach;

·         Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach;

·         Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;

·         Szkołę Podstawową im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie;

·         Szkołę Podstawową im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym lub złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły.

od 24.02.2021 r.
do 3.03.2021 r.

_

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2021 r.

godz. 8.00

 

do 19.03.2021 r.

godz. 15.00

od 18.05.2021 r.

godz. 8.00

 

do 31.05.2021 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

 

 

od 22.03.2021 r.

 

do 30.03.2021 r.

 

 

od 1.06.2021 r.

 

do 7.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2021 r.

godz. 10.00

8.06.2021 r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.04.2021 r.

do 15.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021 r.

godz. 10.00

17.06.2021 r.

godz. 10.00

 

3.                  Postępowanie rekrutacyjne w publicznych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych odbywać się będzie w oparciu o kryteria ustawowe (dla I etapu rekrutacji) oraz o tzw. „kryteria gminne” (w II etapie), które zostały określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej                        w Łazach z dnia 23 marca 2017 r. (kryteria dla placówek przedszkolnych) oraz w oparciu o kryteria określone przez Gminę Łazy w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia  23 lutego 2017 r. dla kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Przebieg rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych w roku szkolnym 2021/2022 

Zapisy do publicznych placówek wychowania przedszkolnego:

1.      Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice w terminie określonym w w/w harmonogramie składają jedynie DEKLARACJĘ dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

2.      Dzieci zapisywane do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2021/2022 są przyjmowane na pozostałe wolne miejsca w wyniku postępowania rekrutacyjnego na WNIOSEK rodziców złożony w terminie określonym w harmonogramie.

3.      W pierwszej kolejności na wniosek rodziców są przyjmowane dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Łazy realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

4.      Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Łazy mogą być na wniosek rodziców przyjęte do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego jedynie w przypadku, gdy dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań.

5.      Proces rekrutacji podzielony został na etapy:

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Łazy przewyższy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

­                     wielodzietność rodziny kandydata;

­                     niepełnosprawność kandydata;

­                     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

­                     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

­                     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

­                     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

­                     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 1 punktu.

DRUGI ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami,
w drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę tzw. „kryteria gminne” (określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 marca 2017 r.).

6.      Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.

7.      Rekrutacja nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych skierowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do oddziałów integracyjnych.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:

1.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 ust. 5 ustawy) na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Karta zgłoszenia to formalne potwierdzenie wyboru szkoły.

2.      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

3.      Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

4.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się w wyniku postępowania rekrutacyjnego, którego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r.  

5.      O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

6.      Wzór karty zgłoszenia oraz wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.

WAŻNE !

·         Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

·         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

·         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza
o weryfikację spełnienia kryteriów.

·         W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Burmistrza przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

 

            Łazy, dnia 29 stycznia 2021 r.                                                                                        Burmistrz Łaz

                                                                                                                                                    Maciej Kaczyński

03

LUT

2021

307

razy

czytano

20/128

sp3lazy.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

Ukryj moduł.